Termes i condicions servei “Experiència La Brava”

Aquest servei està compost per la màquina expenedora de cervesa i per els elements que es requereixen per un correcte funcionament, els quals són:

  • Màquina refrededora (sortidor, piruleta il·luminada amb logotip, manòmetres de CO2 i baioneta per Punxar el barril)
  • Bombona de CO2
  • Tub i cub de desguàs
  • Alargador per al subministrament elèctric
  • Transformador per a la il·luminació de logotip
  • Barrils de cervesa (a la Quantitat contractada pel client)

Prestacions del Servei

El Servei es compon de:
El transport i muntatge de la màquina i tots els components per a super bon funcionament, així com del producte comprada en unitats de barrils de 30 litres amb precinte de fàbrica.

Es proporcionarà la informació correspondiente i suficient per a la modificación de Los Barrils buits por barril, de manera òptima, així com el sistema de Funcionament de la màquina a nivell d’usuari segons el Servei contractat.

Desmuntatge i retirada de la màquina i tots els components.

Comprovació del bon ús i supervisió dels materials proporcionats pel Servei Contractat.

Retirada dels barrils de cervesa independentment de super estat en producte, es Dir, buits o no.

Condicions de contractació del Servei a particulars

El client Ha disposen d’un espai adient per poder oferia el Servei en les millors condicions. Disposen de paviment adequada i estable, que sigui resistent a l’aigua i la cervesa i amb una desguàs Propera per a un abocades del líquid adequada.

La companyia es reserva el dret a oferia el Servei o no depenent de les condicions i POSSIBILITATS que ofereix aquest habitatge en referència a dificultats d’interiors, paviments o altres, així com no disposen d’accessos que faciliten el muntatge del sistema, etc.

La Brava Beer SL no es fa responsable dels Elements propers a l’empresa Aliens i que pueder ser deteriorats, freds o que puguin patir algun tipus de desperfecte a causa d’un vessament de líquid per part del portal màquina o algun element de la mateixa, tant por avaria com per mal ús de la MATEIXA.

El muntatge de servei no es farà en cap cas a la via pública. Es farà a Llocs Privats o, en cas de ser en un públic local (restaurants, hotels, Espais, lúdics contractats o propietaris particulars de diferent titularitat de la de contractant del Servei), haura d’adjuntar l’Autorització per al muntatge del tercer.

El contractant del Servei manifesta que el producte es per a consum privat, en cap cas es vendrà o es lliurarà el producte a tercers.

El contractant es fa responsable de no subministrar producte de La Brava amb contingut alcohòlic a menors de 18 anys.

El contractant de servei no podrà desmuntar, reparar o alterar de cap manera el sistema distribuïdor més enllà del canvi de barrils buits per a llits.

En cas d’avaria o mal funcionament de la màquina, el contractant tindrà la obligació de trucar al Servei Tècnic, que es farà càrrec de la incidència, seguint les més indicacions indicades per aquest últim. La Brava facilitarà el número de telèfon de contacte del Servei Tècnic.

Després de la instal·lació del Servei, el client està informada amb la lectura d’aquest document que la màquina necessita un temps mínim de 2 hores per a la refrigeració del sistema que Fa que el producte estigui a la temperatura adequada per a super consumició. Així, el client tindrà en compte i proposarà l’hora de muntatge mantenint aquests marges de refrigeració de la màquina.

Els Barrils seran lliurats amb precinte a la vàlvula de punxat. Tots els barrils que han Estat desprecintats seran facturats per cervesa La Brava, estan buits o omplerts.

L’horari d’instal·lació i desmuntatge serà acordada en les hores acordades en el Servei Contractat. En cas de no poder acer aquest servei por causes alienes a La Brava, aplicarà els costes derivats d’ells. En cas de no poder realitzar el desmuntatge i recollida del material en l’hora acordada, s’aplicarà aquest cost al client mitjançant la fiança dipositada.

Pagament del Servei

El Servei hauria de ser pagat amb targeta de crèdit i el client Ha autoritzar a La Brava Beer, SL el bloqueig de 500 € en conceptes de fiança per garantir un ús correcte de l’Equipament cedides (sortidor, barrils, bombones, etc ..). En cas de desperfectes ocasionats en l’Equipament, La Brava Beer SL una càrrega por import de 500 € per aquest conceptes.